Usaper | Online Medikal Eğitimi

Anatomi
Terimleri
 -

Terimlerin genel yapısı

Terimlerin Temel Yapıları

 Bir terimin ön eki ünsüz bir harf ile bitiyor ve kök ünsüz harf ile başlıyorsa araya „o‟ kaynaştırma ünlüsü girmektedir. Aynı Şekilde bir kök ünsüzle başladığında ise yine araya „o‟ kaynaştırma ünlüsü girer.

Örnek 1: Oncogenic (onkojenik): Tümör oluşmasına sebep olan anlamındadır.

Onc                 / o                      / genic

↓                      ↓                         ↓

Kök      Kaynaştırma ünlüsü      son ek

Onc: Tümör anlamındadır.

o: Kaynaştırma ünlüsü

genic: –den kaynaklanan anlamı veren son ektir.

Örnek 2: Electrocardiography (EKG-Elektrokardiyografi): Kalbin elektriksel hareketlerinin grafik üzerine kaydedilmesi.

Electr          /o        / cardi /o/ graphy

 ↓                                ↓              ↓

 kök                            kök         son ek

Electr: Elektrik anlamında kök

o: Kaynaştırma ünlüsü

cardi: Kalp anlamında kök

o: Kaynaştırma ünlüsü

graphy: Kaydetme anlamında kullanılan son ektir.

-Ünsüzle biten bir kök sözcüğüne eklenen son ek, ünlü ile başlıyorsa kaynaştırma ünlüsü kullanılmamaktadır.

Örnek 1: Myalgia (miyalji):Kas ağrısı

My           / algia

 ↓                 ↓

Kök              son ek

My, kas anlamında kök; algia ise ağrı anlamında kullanılan son ektir.

Örnek 2: Abdominal (abdominal): Karınla ilgili

Abdomin  /               al

 ↓                             ↓

 kök                       son ek

„Abdomen‟, karın yani, batın anlamına gelen kök; „al‟ ise ait anlamında kullanılan son ektir.

Ünlü ile biten bir ön ek, ünsüzle bağlayan bir kökle birleşirse yine kaynaştırma ünlüsü kullanılmaz.

Örnek 1: Qadriplegia (kuadripleji): Her iki kol ve bacağı tutan felç

Quadri  /    plegia

 ↓                   ↓

ön ek               kök

„Quadri‟, dört (her iki kol ve bacak) anlamında ön ek; „plegia‟ ise felç anlamında kullanılan köktür.

Örnek 2: Metatarsi (metatarsi): Ayak tarak kemikleri

Meta / tarsi

 ↓         ↓

ön ek     kök

„Meta‟, arasında anlamında ön ek; „tarsi‟ ise ayak kemiği anlamında gelen köktür.

Kök ünlü bir harf ile bitiyor ve son ek de ünlü ile başlıyorsa kökün sonunda ünlü düşmesi olur.

Örnek 1: Mammalgia (mammalji): Meme ağrısı

Mamma /          algia :            Mammalgia

 ↓                          ↓                            ↓

Kök                    son ek            ünlü düşmesi

„Mamma‟, meme anlamında kök; „algia‟ ise ağrı anlamında kullanılan son ektir.

Örnek 2: Laryngectomy (laringektomi / larenjektomi): Gırtlağın ameliyatla çıkarılması.

Laryngo / ectomy

 ↓                 ↓

 kök           son ek

„Laryngo‟, larenks, gırtlak anlamına gelen kök; „ectomy‟ ise ameliyatla alma çıkarma anlamına gelen son ektir.

Bir ön ek ünlü ile başlayan bir kökle birleşiyorsa ön ekin ünlüsü genel olarak düşmektedir.

Örnek: Parotitis( parotit ): Kabakulak, kulak altı tükürük bezinin iltihabı.

Parotid  /       itis

 ↓                    ↓

Kök               son ek

„Parotid‟, kulak altı tükürük bezi anlamında kök; „itis‟ ise iltihap anlamına gelen son ektir.

Konu Sonu Sınavı

Soru

Dakika

Sınavda %50 başarı göstererek yeni konunun kilitini açın.