Usaper | Online Medikal Eğitimi

Anatomi
Terimleri
 -

Durum Eylem Anlatan Ekler

  Durum ve Eylem Anlatan Ön Ekler

Brady-: (bradi-): Yavaş, ağır

          Bradycardia (bradikardi): Kalp atımının yavaşlaması

Cata-: Aşağıya, aşağıda, düşüş

          Cataphoria (katafori): Gözün aşağıya kaydığı şaşılık türü

Con-: Birlikte, eş

          Congenital (konjenital): Doğuştan var olan

Eu- (ö-): İyi, sağlıklı, normal

          Eupepsia (öpepsi): İyi sindirim

Hemi-: Yarı, yanm

          Hemianopsia (hemianopsi): Görme alanının yarısını kaplayan belirgin görme bozukluğu

Hetero-: Farklı ve yabancı olan

          Heteropsia (heteropsi): İki gözün görüş yeteneğinin farklı oluşu Homo-:Aynı, eş, benzer

          Homoplasty (homoplasti) :Aynı tür ait canlılar arasında estetik amaçla yapılan doku aktarımı

Hyper - (Hiper-) :Aşırı fazla, yukarısında

          Hyperflexion (hiperfleksiyon) : Aşırı fleksiyon, bükme

Hypo- (Hipo-):Altında, aşağısında, az

          Hypoglycemia (hipoglisemi): Kanda şekerin normalden az olması

İdio- (İdiyo-): Kendine özgü, doğuştan

          İdiogenic (idiyojenik): Sebebi bilinmeksizin oluşan

İso- (İzo-): Aynı, benzer, uygun

          İsotonic (izotonik): Aynı ozmotik basıncı gösteren, ozmotik basınçları eşit olan

Macro-(Makro-): Büyük, iri, normalin üstünde

          Macroglossia (makroglosi): Dilin anormal derecede büyük olması

Mega-: Aşırı büyük, dev

          Megalocyte (megalosit): İri hacimli eritrosit

Meta- :-den sonra, öte

          Metacarpus (metakarpus):El tarağı

Micro- (mikro-) :Küçük, normalin altında

          Microcytosis (mikrositoz) : Eritrositlerin normalden küçük olması

Re-:Yine, yenileme

          Reanimation (reanimasyon): Canlandırma

Semi-:Yarı, yarım

          Semilunar (semilunar): Yarım ay şeklinde

Syn- (sin-): Beraber, birlikte

          Syndrome (sendrom): Belli belirtilerin oluşturduğu klinik tablo

Tachy- (taşi-): Hızlı

          Tachycardia (taşikardi): Kalp atışlarının hızlanması

Konu Sonu Sınavı

Soru

Dakika

Sınavda %50 başarı göstererek yeni konunun kilitini açın.