Usaper | Online Medikal Eğitimi

Anatomi
Terimleri
 -

Hastalık Tanımlayan Son Ekler

  1. Hastalık Tanımlayan Son Ekler

-algia (-algi) :Ağrı

Cephalgia (sefalji): Baş ağrısı

-dynia (-dini) :Ağrı

Odontodynia (odontodini): Diş ağrısı

-ectasia (-ektazi):Büyüme, genişleme

Bronchiectasia(bronşiyektazi): Bronşların genişlemesi

-emia (-emi): Kan

Hyperglycemia (hiperglisemi): Kan şekerinin yüksek olması

-philia (-fili): Eğilim, düşkünlük

Basophilia (bazofili): Kanda bazofil lökosit sayısının artması  

          -phobia (-fobi):Anlamsız ve aşırı korku, ürkeklik

Nyctophobia (niktofobi): Gece karanlığından korkma

           -itis (-itis): İltihap, yangı

Osteitis (osteit): Kemik iltihabı

-ism (izm): Belli bir durum ya da yöntemi anlatır Digitalism

(dijitalizm): Dijital zehirlenmesi

-genic (-jenik): -den kaynaklanır

Nephrogenic (nefrojenik): Böbreklerden kaynaklanan

-lysıs (-lizis):Çözülme, erime

Osteolyysis (osteoliz): Kemik erimesi

-logy (-loji):Bilim dalı

Cardiology (kardiyoloji): Kalp hastalıkları ve tedavisini araştıran bilim dalı

-malacia (-malasi): Yumuşama

Osteomalacia (osteomalazi): Kemik yumuşaması

-megaly (-megali): Büyüme genişleme

Hepatomegaly (hepatomegali): Karaciğerin büyümesi

-oma (-om): Tümoral bir oluşumu anlatır.

Lymphadenoma (lenfadenom): Lenf dokusunda gelişen tümör

-osis (-oz): İltihabı olmayan hastalık durumu

Nephrosis (nefroz): Böbrekteki dejeneratif değişikliklerle ilgili hastalık

-pathy (-pati): Hastalık

Neuropathy (nevropati): Sinirsel hastalık

-penia (-peni): Azalma, eksilme

Leucopenia (lökopeni): Akyuvar sayısının azalması

-poeiesis (-poez): Oluşma, yapılma.

Hemoppoiesis (hemopiez): Kan hücrelerinin oluşması.

-rrhexis (reksis): Yırtılma, yarılma

Gastrorrehexis (gastroreksis): Mide duvarının yırtılması

-cele (-sel):Fıtık, dışa doğru büyüme

Rectocele (rektosel):      Rektumun ön duvarının vajina arka duvarını

bombeleştirerek oluşturduğu kabartı

-spasm (-spazm):İstem dışı kasılma

Laryngospasm (larengospazm): Larenks kaslarının ani olarak kasılması

-uria (-üri): İdrarla atılan

Hematuria (hematüri): İdrarın kanlı oluşu

-iasis (-yazis):Oluşum

Lithiasis (lityazis): Taş oluşması

Konu Sonu Sınavı

Soru

Dakika

Sınavda %50 başarı göstererek yeni konunun kilitini açın.