Usaper | Online Medikal Eğitimi

Anatomi
Terimleri
 -

Anatomik Kavram ve Terimleri

  1. Anatomik Kavram ve Terimleri

Sistemlerle ile ilgili terimleri öğrenmeden önce, anatomik kavram ve terimleri bilmek gerekir.

Anatomik Duruş

Ayakta dik duran, alın öne bakan, kollar yanda ve sarkık, avuç içi öne dönük topuklar bitişik, ayakuçları öne doğru olan, gözler karşıya bakan pozisyona, ‘anatomik duruş’ adı verilir.

    1. Anatomik Yön Terimleri

Superior-süperiyör (üst): Vücudun üst kısmı ya da vücudun bir bölümünün üst kısmı için kullanılır.
Inferior-inferiyör (alt): Vücudun alt kısmı ya da vücudun bir bölümünün alt kısmı için kullanılır.
Anterior-anteriyör (ön): Vücudun ya da herhangi bir bölümünün ön kısmı için kullanılır. Örneğin, kolun ön bölümü gibi (Regio brachium anterior)

Posterior-posteriyör (arka): Vücudun ya da bir bölümünün arka kısmını tarif etmede kullanılır. Örneğin; kolun arka kısmı gibi (regio brachium posterior)
Medial-medial (iç taraf): Vücudun ortasından geçen düzleme yakın olan bölge

Lateral -lateral (yan, dış taraf): Vücudun ortasından geçen median düzleme uzak olan bölümler için kullanılır.
Proximal-proksimal (başlangıca yakın, uç): Vücuda yakın olan kısımlar için kullanılmaktadır. Organların; gövdeye yakın kısımları, extremitelerin (kol - bacaklar) başlangıç kısımları proksimaldir.
Distal-distal (başlangıçtan uzak, uç): Vücuttaki başlangıçtan daha uzakta olan kısımlar için kullanılır. Örneğin, el ya da ayak parmakları distaldir.
Internal - internal (iç): İçerde, iç kısımda anlamında kullanılmaktadır.

External-eksternal (dış): Dışarıda, dış kısımda anlamında kullanılmaktadır.

Dexter-dekster (sağ taraf): Sağ taraf için kullanılmaktadır.
Sinister-sinister (sol taraf): Sol taraf için kullanılmaktadır.
Medius-mediyus (orta): Orta anlamındadır.
Intermediate-intermediyat (arada): İki oluşumun arasında, arada anlamındadır.

Vertical-vertikal (dikey): Yer çekimi çizgisine dik olan, dikey anlamındadır. 
Horisontal-horizontal (yatay): Yer çekimi çizgisine paralel olan, yatay anlamındadır.

Ventral-ventral (karınla ilgili):    Karna ait, karın kısmında anlamında
kullanılmaktadır.
Dorsal-dorsal (sırtla ilgili): Sırta ait, sırt kısmında anlamında kullanılmaktadır.


 Anatomik Düzlemler ve Eksenler


Vücut üzerinden geçen üç tane anatomik düzlem ve eksen vardır. Bunlar birbirine diktir.


 Düzlemler


Frontal-frontal (alın) düzlem: Vücudu ön ve arka olarak bölen düzlemdir. Alna paralel olarak sağdan-sola ya da soldan-sağa doğru geçen düzlemdir.

Median-median (orta) düzlem: Sagital düzlem de denir. Vücudu sağ ve sol olarak iki bölüme ayırır. Ön ve arka yönde yer çekimi çizgisine dik olan düzlemdir.
Transvers-transvers (enine) düzlem: Vücudu alt ve üst olarak iki bölüme ayırır. Yer çekimi çizgisine paralel olan düzlemdir.

 

Eksenler

İnsan vücudundan geçen ve eklemler çevresinde oluşan hareketlerin tanımlanmasında kullanılan yönlerdir. Etrafında hareketin meydana geldiği çizgiler olarak da tanımlanabilir.

Sajittal eksen (axis sagittalis): Yere paralel geçen eksendir. Önden-arkaya ya da arkadan-öne doğru uzanır.

Vertikal eksen (axis verticalis): Yer çekimi çizgisine paralel uzanan eksendir. Yukarıdan aşağıya yani yere dik olarak uzanır.

Transvers eksen (axis transversalis): Yere paralel uzanan eksendir. Sağdan- sola veya soldan-sağa doğru uzanır.

 

Konu Sonu Sınavı

Soru

Dakika

Sınavda %50 başarı göstererek yeni konunun kilitini açın.