Usaper | Online Medikal Eğitimi

Anatomi
Terimleri
 -

İnsan Yapısına İlişkin Ortak Tıbbi Terimler

İnsan Yapısına İlişkin Ortak Tıbbi Terimler

Acute (akut): Keskin, şiddetli. Aniden şiddetli belirtilerle başlayıp kısa seyir gösteren, hızlı seyreden.

Aditus: Bir boşluğa giriş yeri.

Apex (apeks): Tepe

Aspiration (aspirasyon): Çekerek boşaltma, emme.

Chronic (kronik ): Uzun süredir devam eden, müzmin.

Constriction (konstriksiyon): Sıkışma, daralma, büzülme.

Cortex (korteks): Kabuk. Organın dış kısmı.

Deformity (deformite): Şekil bozukluğu.

Dilatation/ dilation (dilatasyon/ dilasyon): Genişleme

Disease (diziiz): Hastalık. Vücütta bölgesel veya genel bozukluğa sebep olan durum.

Distortion (distorsiyon): Bükülme, dönme, çarpıklık.

Diverticulum (diverticulum): Ortasında boşluk ya da geçit gösteren organ duvarının dışarıya doğru cep şeklinde çıkıntı gösteren, son ucu kapalı patolojik oluşum.

Drain (dren): Sıvı, kan veya cerahati boşaltma amacıyla boşluğa sevk edilen tüp veya fitil.

Drainage (drenaj): Herhangi bir vücut boşluğunda ya da yarada toplanan sıvı, kan veya cerahatin yavaş yavaş boşalması veya boşaltılması.

Ductus (duktus): Kanal, boru.

Edema/ oedema (ödem): Deri altı dokularında aşırı sıvı toplanması.

Epithelium (epitelyum): Boşluğa bakan yüzeyi örten epitel doku.

Excision (eksizyon): Kesip çıkarma.

Exstrophy (ekstrofî): Ortası boşluk gösteren organın, doğuştan içinin dışarıya dönmüş oluşu.

Facies (fasyes-fasiyes):Yüz, çehre, dış yüzey.

Fascia (fasya): Kas ve iç organları saran veya bağlayan ve deri altında bir tabaka meydana getiren liflerden oluşmuş bağdoku, ak zar.

Fibroid (fibroid): Bağ dokusundan yapılı.

Fissura/ fissure (fissura/ fissür): Deri ya da mukoza üzerinde uzanan şerit şeklindeki çukurluk, çatlak.

Fistula (fistül): Boşluk gösteren iki organ ya da organ boşluğu ile vücut yüzeyi arasında, doğuştan veya herhangi bir etken sebebiyle sonradan oluşan patolojik geçit.

Hilus/ hilum (hilus/ hilum): İç organlarda damar ve sinirlerin girdiği oyuk kısım,

göbek.

Indication (endikasyon): Bulgu, ölçüm. (Örneğin, laboratuvar bulguları).

Infection (enfeksiyon): Hastalık etkeni mikroorganizmaların (bakteri, virus, mantar vb.) vücuda girişi ve yayılışı.

Infectious (enfeksiyöz): Enfeksiyon yapan, bulaşıcı.

Lobe/ lobus (lob/ lobus): Bir organda, sınırları belli parçalardan her biri, bölüm. Lobule/ lobulus (lobül/ lobulus): Bölümler içindeki küçük bölmeler, lobcuk.

Maling (maling): Kötü huylu, habis.

Meatus (meatus): Bir geçit ya da kanalın dışa açılan kısmı, kanal, yol, geçidin dış

deliği.

Medulla (medulla): Organın iç katmanını oluşturan yumuşak doku, ilik, öz, iç katmanı.

Mucosa/ mucous membrane (mukoza/ muköz membran): Muköz zar Mucus (mukus): Koyu kıvamlı, yapışkan salgı.

Multiple (multipl): Birden fazla unsurdan oluşan. Birden fazla organı etkileyen, değişik organlarda aynı anda oluşan.

Paralysis (paralizi): Felç, inme.

Paroxysmal (paroksismal): Aniden beliren, şiddetli nöbetlerle kendini gösteren. Partial (parsiyal): Tam olmayan, bütününü kapsamayan, kısmi.

Penetration (penetrasyon): Delme, delip içine girme.

Postural (postüral): Vücudun duruş şekliyle ilgili

Prominentia/ prominence (prominensiya/ prominens): Organ veya oluşun üzerinde dışa doğru kabartı ya da çıkıntı yapan kısım.

Pulmo (pulmo): Akciğer anlamında ön ek.

Radix (radiks): Kök.

Reabsorpsiyon (reabsorpsiyon): Geri emilim, geri emme-verme.

Regio/ region (regio/region-rejyon): Bölge, saha (Vücudun belli bir bölgesi).

Retro (retro): Geride, arkada kalan kısım.

Sarcoma (sarkom): Bağ dokusundan gelişen, kötü huylu tümör.

Septum (septum): Bölme (Bir boşluğu ya da organı, perde şeklinde ikiye ayıran ince duvar).

Serosa/ serous membrane (seroza/ seröz membran): Seröz zar

Sinus (sinüs): Etrafı çevrili hava içeren boşluk, cerahatin dışarı aktığı geçit.

Spasm (spazm): Aniden gelişen, istem dışı kas kasılması.

Strain (sitrein): Zorlanma, yorulma.

Subtotal (subtotal): Tam olmayan.

Symptom (semptom): Belirti

Tuba (tuba): Tüp, boru.

Tunica (tunika): Organ ya da oluşum duvarını oluşturan katlardan her biri, tabaka.

Ventilation (ventilasyon): Havalanma.

Ventricle (ventrikül): Karıncık (Organ içindeki küçük boşluk).

Ventricular (ventriküler): Karıncık ile ilgili.

Vesica (vezika): Kese, torba

Konu Sonu Sınavı

Soru

Dakika

Sınavda %50 başarı göstererek yeni konunun kilitini açın.